Vård oberoende av patientens vilja 

Vård oberoende av patientens vilja regleras i Mentalvårdslagen och mentalvårdsförordningen. Beslut om psykiatrisk sjukhusvård oberoende av patientens vilja kan meddelas endast om:

  • patienten konstateras vara mentalsjuk
  • patientens vårdbehov på grund av mentalsjukdomen är sådant att dennes sjukdom väsentligt skulle förvärras eller det allvarligt skulle äventyra patientens eller andras hälsa eller säkerhet om patienten inte får vård
  • andra mentalvårdstjänser inte är lämpliga eller de är otillräckliga

En minderårig kan oberoende av sin vilja meddelas beslut om psykiatrisk sjukhusvård också om han/hon på grund av allvarliga mentala störningar har ett sådant behov av vård att sjukdomen väsentligt skulle förvärras eller hans/hennes eller andras hälsa eller säkerhet allvarligt skulle äventyras, om han/hon inte får vård och inga andra mentalvårdstjänster är lämpliga.

Vägen till hjälp
När det uppstår en situation där omgivningen upplever att en person inte mår bra och borde komma under vård, men personen själv uppfattar att han/hon mår bra och inte behöver vård, kan du som anhörig, vän eller granne kontakta sjukvården.

Jourhavande läkare på hälsocentralen är skyldig att göra en bedömning av personens hälsotillstånd vid en sådan anmälan. Bedömningen leder antingen till att inga åtgärder vidtas eftersom inga allvarliga psykiska hälsoproblem föreligger eller till att personen tas in på sjukhus för observation utgående från den psykiatriska läkarjourens bedömning. 

Observationstiden är fyra dagar. Därefter skriver en psykiater ett observationsutlåtande. Utgående från utlåtandet beslutar sedan en annan psykiater om patienten skall vårdas oberoende av sin vilja.

Mentalvårdslagen
Lagen betonar patientens rättsskydd genom att kräva bedömning av patientens hälsotillstånd av tre läkare innan man kan vårda patienten oberoende av sin vilja. Utöver detta kan patienten överklaga läkarens beslut att vårda honom/henne.

Om du som patient eller anhörig är missnöjd med beslutet om tvångsintagning har även du möjlighet att överklaga intagningsbeslutet.
Närmare information om dina rättigheter som patient kan personalen ge dig.

Kontakt (öppettider)

Ålands hälso- och sjukvård
Telefon: 018-5355 (vxl)

 


Tyck till

Vi vill gärna utveckla vår verksamhet och göra det ännu bättre för våra patienter. Tveka därför inte att ge oss synpunkter om det som är bra och om det som kan förbättras. Rikta dina synpunkter till tyck till om ÅHS

Obs! Använd blanketten Anmärkning mot vården eller bemötande (pdf) om du vill anmärka på ett patientärende - detta med tanke på patientsekretessen. Patientombudsmannen kan hjälpa dig med ärendet.


Strax Online