Hur går en utredning till?

Första besöket Pil 2 Läkarundersökning  Pil 3 Strukturerade intervjuer
Pil Psykologtestning  Pil
Pil 6 Daghems-/skolobservation  Pil 7 Återgivning  Pil 8 Nätverksmöte
Vid fördjupad bedömning görs en omfattande kartläggning ur ett medicinskt, socialt och psykologiskt perspektiv. En bedömning kan se ut på olika sätt beroende på frågeställning men inkluderar oftast olika tester, observationer och intervjuer - både på mottagningen och i barnets vardagsmiljö - och är utformade i enlighet med vetenskapligt beprövade metoder.

Utredningen resulterar i en noggrann beskrivning av barnets styrkor och svårigheter, som eventuellt kan sammanfattas i en diagnos, samt rekommendationer. Målet är att barnet ska få tillgång till hjälp och stöd som bäst gynnar barnets fortsatta utveckling.

Första besök
Inför det första besöket skickar vi oftast ut skattningsformulär för att samla in information från hem och skola/daghem. Vid det första besöket träffar föräldrar och barn en psykolog och läkare. Vi frågar om barnets utvecklingshistoria, från graviditet och förlossning till nuläget. Inför besöket kan det vara bra att se på fotografier och filmer för att minnas denna tid, i övrigt behövs inga särskilda förberedelser.

Om barnet haft tidigare kontakter med t.ex. skolpsykolog, barn- och ungdomskliniken, talterapi, ergoterapi eller fysioterapi, vill vi gärna ta del av deras bedömningar. Besöket tar upp till 90 minuter.

För alla barn som hunnit fylla 12 år ingår att lämna urinprov för drogscreening inför alla neuropsykiatriska utredningar, läs mer i dokumentet Rutiner kring drogscreening av barn- och ungdomar inför neuropsykiatrisk utredning på BUP.  

Läkarundersökning
Läkarundersökningen görs antingen i samband med förstagångsbesöket eller i samband med ett separat besök. Läkarundersökningen görs för att utesluta fysiologiska orsaker till barnets svårigheter. Denna omfattar en kroppsundersökning då t.ex. längd och vikt mäts och en motorisk/neurologisk undersökning. Vid behov remitterar läkaren barnet till t.ex. EEG, labbprovtagning eller fördjupad bedömning av tal och/eller motorik om sådana inte redan gjorts.

Strukturerade intervjuer
Utgående från barnets svårigheter görs ibland fördjupade föräldraintervjuer utan att barnet är närvarande. Fokus för intervjun kan vara barnets fungerande i vardagen här och nu, d.v.s. vad barnet gör i olika situationer, eller barnets sociala samspel och kommunikation, speciellt hur det var när barnet var i 4-5 års ålder.

Psykologtestning
Syftet med psykologtestningen är att kartlägga barnets upplevelse av sitt mående och barnets funktion inom en rad olika neuropsykologiska områden. Barnet får utföra olika uppgifter och lösa olika problem. Målet är att skapa sig en bild av barnets styrkor och svagheter, hur barnet tänker och resonerar, tar sig an olika typer av problem samt hanterar krav. Föräldrar till yngre barn kan närvara vid behov. För äldre barn behöver en vårdnadshavare finnas tillgänglig i mottagningens väntrum. Testningen genomförs vid 1-3 tillfällen och varje tillfälle varar 60-120 min beroende på barnets ork. Man får gärna ta med något litet mellanmål som kan ätas vid en paus under testningen.

Lekbedömning
När barnet har svårigheter med att kommunicera och samspela på ett ömsesidigt sätt görs en strukturerad lekbedömning. För yngre barn sker detta utgående från barnets lek och för äldre barn även genom samtal kring olika teman. Lekbedömningen videofilmas och varar ca 60 minuter. Barnet leker eller samtalar med en vuxen och en annan person är med och antecknar.

Daghem-/skolobservation
Observationen görs för att se hur barnet fungerar i vardagsmiljön. Vi observerar både fri lek och mera strukturerade situationer som lektioner. Vid besöket görs också en intervju med daghemspersonal eller läraren. Föräldrarna behöver inte vara med under dessa besök.

Återgivning
Vid återgivningen träffar familjen det utredande teamet och eventuell behandlare (den som ger föräldrastöd, stödsamtal etc.) och man går tillsammans igenom resultaten av utredningen. Vid behov gör man tillsammans en behandlingsplan utgående från barnets behov. Besöket tar ca en timme.

Nätverksmöte
Efter återgivningen ordnas ett möte tillsammans med föräldrarna och barnets nätverk. Barnet kan närvara om familjen så önskar. Under detta möte går man igenom utredningen och vilka insatser som barnet behöver och vem som gör vad.

Strax Online