Vägen genom BUP

Steg 1 - Remiss | Steg 2 - Förstagångsbesöket | Steg 3 - Behandling | Viktigt - respektera besökstider

Steg 1 - Remiss
Om t.ex. läkare, skolpsykolog, skolkurator, skolhälsovårdare, barnskyddet eller fältare bedömer att de gemensamma insatser som gjorts inte räcker och att en kontakt till BUP bedöms vara nödvändig, skriver de en remiss. I remissen ska det framkomma bl.a. information om de aktuella svårigheterna, vad som redan gjorts för att åtgärda dem och på vilket sätt dessa insatser inte varit tillräckliga. Information om familje- och skolförhållanden bör också framkomma.

Remiss till BUP finns i kolumnen till höger under Läs mer.

När skolan remitterar för utredning av neuropsykiatriska svårigheter, ska man ha gjort en kartläggning ur ett pedagogiskt, psykologiskt och socialt perspektiv. De insatser man har gjort i skolan ska redovisas och vara utvärderade.

Steg 2 - Förstagångsbesöket
Vår bedömningsgrupp går igenom remisserna och bedömer därefter om det finns risk för allvarlig psykisk ohälsa. Alternativt kan de ge rådgivning eller hänvisa till någon annan instans vid behov.

Om svårigheterna är av den grad att de bör behandlas via BUP kommer föräldrarna tillsammans med barnet att bli erbjudna en tid för ett eller två förstagångsbesök. Ibland kan tonåringen eller föräldrarna komma enskilt och ibland kan också den inremitterande vara med under förstagångsbesöket.

Förstagångsbesöket där vi kartlägger den aktuella situationen och viktiga bakgrundsfakta tar 45-90 minuter. Vi ställer bl.a. frågor om de aktuella svårigheterna, hur länge de pågått, vad man försökt göra för att åtgärda dem, styrkor, hem- och skolförhållanden o.s.v.

Ibland skickar vi hem skattningsformulär tillsammans med kallelsen. Om möjligt ska dessa returneras i god tid innan förstagångsbesöket.

Den fortsatta kontakten kan sen vara av varierande längd och omfattning. Ibland räcker ett eller några besök och ibland behövs en längre kontakt. Om det finns behov för längre terapier eller utredningar kan man vara tvungen att vänta på insatserna efter det första bedömningssamtalet.

Steg 3 - Behandling
Då behandling inleds kallas ni till BUP där vi tillsammans gör upp en individuell vårdplan. I vårdplanen framkommer bl.a. målet med behandlingen. Behandlingen fortsätter enligt den individuella vårdplanen och vi utvärderar den tillsammans fortgående.

En stor del av behandlingen sker i samarbete med nätverket såsom familjen, daghem, skolor, barnskyddet o.s.v.

 

Viktigt
Eftersom det är många som söker vår hjälp är det viktigt att ni respekterar de tider ni får. Om tiden inte passar eller om ni får förhinder är det viktigt att ni i så god tid som möjligt meddelar oss.

Om ni uteblir från besöket utan att meddela debiteras ni en avgift på 48 euro. Flera uteblivna besök kan också leda till att kontakten till BUP avslutas.

 

Strax Online