BUP:s uppdrag - vem hör till BUP?

Får alla komma som vill? När vi bedömer och prioriterar remisser tar vi i varje enskilt fall hänsyn till vilka problem man har och hur allvarligt det är. Vi beaktar vilket stöd man har av människor runt omkring sig och vi väger in hur stor risken är att svårigheterna förvärras om man får vänta.

Ibland hänvisar vi till barnrådgivningen, skolhälsovården, studerandehälsan, familjerådgivningen eller barnskyddet om vi bedömer att de har bättre förutsättningar att ge stöd och hjälp. Det kan också handla om att svårigheternas omfattning lämpar sig bäst inom primär- eller skolhälsovården.

Om problemet är akut, som vid akuta självmordstankar eller akuta psykotiska tillstånd, ska du ta kontakt med psykiatrins jourtelefon (018-535 100).

Vilka patienter hör till BUP?

Barn- och ungdomspsykiatriska mottagningen tar emot barn och ungdomar i åldersgruppen 0-17 år samt deras familjer. Vår uppgift är att bedöma och behandla barn och unga med psykiatrisk sjukdom.

 • Depression: Alla barn under 13 år som har depressiva episoder. Ungdomar med medelsvår och svår depression, samt ungdomar med lindrig depression som inte har svarat adekvat på behandling/stöd efter 6-8 veckor i första linje (skolhälsovård, skolpsykolog, hälsocentralen).

 • Ångesttillstånd: Medelsvåra och svåra ångesttillstånd med en tydlig funktionsnedsättning, samt lindriga tillstånd som inte har förbättrats trots adekvat behandling/stöd i första linje.

 • Tvång: Medelsvåra och svåra tvångstankar och -handlingar med en tydlig funktionsnedsättning, samt lindriga tillstånd som inte förbättrats trots adekvat behandling/stöd i första linje.

 • Trauma: Upplevt trauma med påföljande allvarliga symptom såsom återupplevande, undvikande och dissociation som medför signifikant lidande och försämrad funktion.

 • Beteendestörningar som trotssyndrom och uppförandestörning: Medelsvåra och svåra beteendestörningar med tydlig funktionsnedsättning som följd, samt tillstånd som inte har förbättrats trots adekvat behandling/stöd i första linje.

 • ADHD: Medelsvår och svår ADHD samt lindrig ADHD med kvarvarande problem trots adekvata insatser från första linjen (bl.a. gjort de åtgärder skolpsykologen rekommenderat).

 • Missbruk: Missbruk med psykiatrisk samsjuklighet, övrigt missbruk sköts via andra instanser som beroendemottagningen.

 • Autismspektrumstörningar: Samtliga.

 • Psykos, mani/bipolaritet: Samtliga.

 • Tics och Tourettes syndrom: Då ticsen leder till tydliga besvär.

 • Barn som far illa: Om barnet/ungdomen uppvisar allvarliga symptom och symptomen kvarstår trots att adekvata åtgärder vidtagits i första linjen (d.v.s. att sociala myndigheter och skolan har gjort en bedömning och satt in åtgärder samt utvärderat dessa) och om barnets förmåga att fungera i vardagen är allvarligt påverkad.

 • Komplicerade tillstånd: Vid komplicerade tillstånd med samsjuklighet, självdestruktivt beteende av mer omfattande slag eller suicidrisk.

Problem som inte omhändertas inom BUP
 • Sömnstörningar utan samtidig psykiatrisk sjukdom
 • Skolvägran utan samtidig psykiatrisk sjukdom (t.ex. skolvägran p.g.a. av mobbning eller familjeproblem)
 • Drogscreening/motsvarande för barn och ungdomar utan annan psykiatrisk sjukdom
 • Oavsiktlig förgiftning
 • Läkarbedömning vid akuta omhändertaganden av socialtjänsten och barnet inte har en känd eller uppenbar psykiatrisk sjukdom
 • Relations- och utvecklingskriser utan samtidig psykiatrisk sjukdom
 • Normala sorgereaktioner/krisreaktioner
 • Familjeproblem utan psykiatrisk diagnos, "uppfostringsproblematik"
 • Social problematik, vårdnadstvister
 • Normbrytande beteende (om det inte är ett trotssyndrom eller uppförandestörning)
 • Inlärningssvårigheter
Strax Online