Styrelse

Styrelsen är det högsta beslutande organet inom ÅHS. Styrelsen, som består av 5-7 medlemmar, tillsätts av landskapsregeringen för en period om 4 år. Politiskt ska sammansättningen avspegla den politiska fördelningen av platserna i lagtinget.

Styrelsens uppgifter är enligt Landskapslagen om hälso- och sjukvård att:

 • årligen tillställa landskapsregeringen ett förslag till hälso- och sjukvårdsplan och ett budgetförslag
 • uppställa mål och krav för verksamhetsenheterna
 • kära och svara vid domstolar och andra myndigheter
 • bevaka landskapets intressen i frågor som rör hälso- och sjukvårdens uppgifter
 • besluta i övriga angelägenheter av större vikt
 • anta bestämmelser om styrelsens inre arbete

I reglementet för ÅHS finns ytterligare uppgifter beskrivna för styrelsen, exempelvis:

 • se till att verksamhetsenheterna har förutsättningar att förverkliga de uppgifter som ålagts dem
 • befrämja god patientvård
 • bedriva god personalpolitik
 • ge allmänna direktiv om utveckling av verksamhet, information och ekonomiförvaltning
 • avgöra i vilken mån undervisning och forskning skall ske inom ÅHS
 • besluta om principer kring försäljning, uthyrning och försäkring av egendom

Styrelsen inrättar och drar in tjänster, ändrar tjänstebenämningar samt handhar de uppgifter som rör ÅHS:s personal enligt tjänstemannalagen för landskapet Åland.

 

Kontakt

Ordförande

Annette Holmberg-Jansson 

Telefon: 0457-313 4429 

annette.holmberg-jansson@lagtinget.ax

Vice ordförande

Ingrid Johansson

Telefon: 040-759 7081

ingrid.johansson@lagtinget.ax 

Ledamot

Runar Karlsson
Telefon: 0457-522 1609

runar.karlsson@lagtinget.ax

Ledamot

Tomas Blomberg 

Telefon: 0400-812 936 

maleri.blomberg@aland.net 

Ledamot

Carina Aaltonen

Telefon: 040-564 5102

carina.aaltonen@lagtinget.ax 

Ledamot

Ingvar Björling

Telefon: 0457-382 8742 

 

 

 

 Läs mer  

Strax Online