Förvaltningskansliet

Förvaltningskansliet består av hälso- och sjukvårdsdirektören, förvaltningssekreterarenoch kommunikationssamordnaren.

Våra arbetsuppgifter
Förvaltningskansliet bereder ärenden till styrelsen efter att de behandlats i ledningsgruppen.

Hälso- och sjukvårdsdirektören
Hälso- och sjukvårdsdirektören har det övergripande budget- och verksamhetsansvaret för ÅHS. Hälso- och sjukvårdsdirektören ansvarar även för att verksamheten sköts och utvecklas på ett ändamålsenligt sätt och att samarbetet inom hela organisationen fungerar väl. Hälso- och sjukvårdsdirektören arbetar också för att servicen till kunderna/patienterna är den bästa möjliga inom ramen för tillgängliga resurser.

Hälso- och sjukvårdsdirektören ska informera styrelsen om händelser av vikt och tillse att styrelsens beslut verkställs. Hälso- och sjukvårdsdirektören har ett övergripande ansvar för kvalitetssäkring och utvecklingsarbete samt för den allmänna förvaltningen inom ÅHS.

Hälso- och sjukvårdsdirektören är huvudansvarig för att den externa och interna informationen sköts och har även det övergripande ansvaret för statistikföring, diarie och arkivering.

Förvaltningssekreterare
Förvaltningssekreteraren är protokollförare i både ledningsgrupp och styrelse.

Kommunikationssamordnare
Kommunikationssamordnare arbetar med intern kommunikation, hemsidan,  tillgänglighetsarbete, annonser med mera.

Kontakt

Hälso- och sjukvårdsdirektör
Jeanette Pajunen                 Telefon: 018-538 415

Förvaltningssekreterare
Anita Husell-Karlström
Telefon: 018-538 412
anita.husell-karlstrom@ahs.ax


Tyck till

Vi vill gärna utveckla vår verksamhet och göra det ännu bättre för våra patienter. Tveka därför inte att ge oss synpunkter om det som är bra och om det som kan förbättras. Rikta dina synpunkter till tyck till om ÅHS

Obs! Vänd dig direkt till patientombudsmannen om du vill anmärka på ett patientärende - detta med tanke på patientsekretessen.


Strax Online